PR NEWS

ทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค

29/04/2021

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 ประจำปี 2565 และ จัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2566-2570 เพื่อติดตามผลการดำนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมี นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply