PR NEWS

เตรียมเยี่ยมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมฯ

29/04/2021

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ลงพื้นที่บริเวณจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมฯ ร่วมกับนายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และนายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ที่ปรึกษาคณะทำงาน เพื่อชี้แนวเขตและส่งมอบพื้นที่ดำเนินการบุกเบิกปรับพื้นที่ตามแผนงาน ณ พื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้

No Comments

    Leave a Reply