PR NEWS

อ.ส.ค.พลิกวิกฤติเป็นโอกาสเตรียมใช้ประโยชน์ในที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์

29/04/2021

ภาคเหนือตอนบนปลูกหญ้าแพงโกล่าและหญ้ารูซี่  เพื่อป้อนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมผลิตเป็นอาหารสัตว์  หวังหาช่องทางรายได้เพิ่มให้อ.ส.ค.

นายสุชาติ  จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ตามที่ อ.ส.ค.มีแผนจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบ ในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ช่วยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์โคนม และเกษตรโคนมภาคเหนือตอนบนให้ได้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรมโคนม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรโคนมนั้น แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างศึกษาโครงการและอยู่ขึ้นตอนเสนองบประมาณในการก่อสร้าง อ.ส.ค.จึงมีแนวคิดที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการดังกล่าวประมาณ 100 ไร่ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

โดยนำพื้นที่มาพัฒนาปลูกหญ้าสายพันธุ์แพงโกล่าและหญ้ารูซี่เป็นอาหารโคนมคุณภาพ  เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดลำปางและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ป้อนอุตสาหกรรมโคนมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป  ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างรายให้กับ อ.ส.ค. เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME อีกทางหนึ่งด้วย  โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมในเครือข่ายอ.ส.ค.นั้นปัจจุบันในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน 9 แห่ง โดยแนวทางดำเนินงานอ.ส.ค. เตรียมขอความร่วมมือไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง กรมปศุสัตว์ในการขอสนับสนุนพันธุ์หญ้าดังกล่าวใช้สำหรับปลูกต่อไป

นายสุชาติ   กล่าวด้วยว่า   “สำหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือตอนบน หากดำเนินการสร้างสำเร็จจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร  เนื่องจากโรงงานดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณน้ำนมดิบ และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรโคนมในเขตภาคเหนือ ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์โคนม และกลุ่มเกษตรกรโคนม ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้กิจการโคนมที่ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรแบบครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์ Feed Center แหล่งสนับสนุนอาหารโคนมในราคาต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน เพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทดแทน มาเลี้ยงยังศูนย์แทน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพเลี้ยงโคนมของครอบครัว และ Smart Farm อีกด้วย”

No Comments

    Leave a Reply