Daily Archives

02/04/2021

News

ชป.ร่วมกับคณะคชก. ลงสำรวจพื้นที่เขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนขยาย) จังหวัดตาก

02/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารโครงการ โครงการชลประทานตาก และสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 กรมชลประทาน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานตาก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ฯ ณ ที่ทำการโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ…