Daily Archives

01/04/2021

News

กรมชลฯ เตรียมพร้อมส่งน้ำช่วยภัยแล้งแม่น้ำวังตอนล่าง

01/04/2021

กรมชลประทาน ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภ […]…