Daily Archives

04/04/2021

News

สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร แนะนำผลวิจัย “รำแดงโมเดล”   หนุนสร้างเศรษบกิจฐานราก-ดันชุมชนเกษตรเข้มแข็ง ยั่งยืน

04/04/2021

สวพ.8 แนะนำ “รำแดงโมเดล : เกษตรตามศาสตร์พระราชา  การพัฒนาการจัดการผลิตพืชให้พอเพียงโดยชุมชนเกษตรมีส่วนร่วม    เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี    นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ. สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  จากกระแสโลกาภิวัติ วิกฤตแห่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ผลักดันให้เกษตรกรรายย่อยได้รับผลกระทบในหลายด้าน  อาทิ   ประสิทธิภาพด้านการผลิตที่ต่ำลง ความสามารถในการแข่งขันน้อยลง…