Daily Archives

04/04/2021

News

สวพ.8 กรมวิชาการเกษตร แนะนำผลวิจัย “รำแดงโมเดล”   หนุนสร้างเศรษบกิจฐานราก-ดันชุมชนเกษตรเข้มแข็ง ยั่งยืน

04/04/2021

สวพ.8 แนะนำ “รำแดงโมเดล : เกษตรตามศาสตร์พระราชา  การพัฒนาการจัดการผลิตพืชให้พอเพียงโดยชุมชนเกษตรมีส่วนร่วม    เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒน […]…