News

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการเยียวยาลูกค้า งดเก็บค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าแผงตลาด 3 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID – 19

26/04/2020


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถ้วนหน้า จากบริษัท ห้างร้านต้องหยุดกิจการ ภาครัฐและเอกชน ปรับวิธีการทำงานสู่ Work From Home ให้ทำงานที่บ้านแทนเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานรวมถึงผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ขาดรายได้ บางรายถึงขั้นตกงานถูกเลิกจ้าง
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามออกมาตรการด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังมีการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชนที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้ทุกคนในชาติฝ่าวิกฤตโรคระบาดรุนแรงนี้ให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว

ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนให้กลุ่มลูกค้าของการเคหะฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากวิกฤติ COVID – 19 ไม่ว่าจะมาจากการถูกพักงาน ถูกเลิกจ้าง ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ทำมาค้าขายได้ลดลง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงไม่มีเงินชำระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อยู่อาศัยโดยมาตรการที่การเคหะแห่งชาติได้ประกาศออกมานั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน เน้นไปที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าอาคารเช่า ร้านค้ารายย่อยและพ่อค้าแม่ค้าแผงตลาดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID – 19
มาตรการแรก คือ พักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง (ปช.) เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 มาตรการที่ 2 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับลูกค้าอาคารเช่ารายย่อย รวมทั้งลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อย โดยลูกค้าเช่าซื้อและลูกค้าอาคารเช่าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 สำหรับผู้เช่ารายย่อยในอาคารเช่าเหมาต้องยื่นคำร้องผ่านผู้เช่าเหมาอาคาร ส่วนลูกค้าที่เช่าแผงตลาด และร้านค้ารายย่อยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติจะปรับลดและปลอดค่าเช่าให้ทันทีมาตรการที่ 3 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และสุดท้ายมาตรการที่ 4 เตรียมจัดหาพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติรองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว

โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น ทางการเคหะแห่งชาติคาดการณ์ว่าจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะฯ ทั่วประเทศได้เกือบ 100,000 ครอบครัว อย่างน้อยลูกค้าการเคหะฯ ที่เห็นมาตรการนี้ก็น่าจะคลายความกังวลได้บ้าง ถึงแม้จะไม่มีรายได้เข้ามาในช่วงนี้แต่ก็ไม่ต้องมีรายจ่ายส่วนค่าเช่าบ้านค่าเช่าแผงเพิ่มเข้ามา ซึ่งทางคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ จะประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะให้สิทธิแก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ จะต้องเป็นผู้ทำสัญญาเช่า/ซื้อกับ กคช.ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากส่วนราชการ ดังนั้น ลูกค้าการเคหะแห่งชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.nha.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1615

No Comments

    Leave a Reply