News

“เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” กคช.เปิดแอปพลิเคชั่น ไลน์ @NHA.THAILAND

26/04/2020

“เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” กคช.เปิดแอปพลิเคชั่น ไลน์ @NHA.THAILAND ช่วยกลุ่มลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด-19 รีบลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค.เท่านั้น

เรืออากาศโทชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงชาวชุมชนที่เป็นผู้อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าแผงตลาดของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการเคหะแห่งชาติมีความห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลักๆ ประกอบด้วย มาตรการด้านการดูแล และมาตรการด้านการเงิน
โดยมาตรการดูแล แบ่งเป็น 3 มาตรการย่อย ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการเผชิญเหตุ และมาตรการฟื้นฟูเยียวยา สำหรับการป้องกันนั้นการเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่อาศัย 807 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าไปทำแผนป้องกัน ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันตนเองกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 312 โครงการ และกำลังเร่งดำเนินการในโครงการที่เหลือให้ครบทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ส่วนด้านมาตรการเผชิญเหตุนั้น มีการสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อไวรัส โดยประสานข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่รองรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องกักตัว โดยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดหาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ซึ่งได้แจกจ่ายแล้วจำนวน 539 ชุด ส่วนด้านมาตรการฟื้นฟูเยียวยา เป็นเรื่องสำคัญที่สุด แม้ภาครัฐจะมีนโยบายในการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพ แต่ประชาชนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึง ดังนั้น ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติในพื้นที่ทั่วประเทศให้ช่วยลงทะเบียนในระบบสมาร์ทโฟน เพื่อรวบรวมข้อมูลของท่านนำส่งต่อให้กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาอาชีพต่อไป

ขณะที่มาตรการด้านการเงินนั้น มีอยู่ 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง โดยสัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน มาตรการพักชำระเงินมัดจำ/เงินจอง (เงินดาวน์) 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง โดยสัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน มาตรการปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร และมาตรการลดค่าเช่า 50% 3 เดือน ให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ โดยกำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ทำสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่า/สัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจองกับการเคหะแห่งชาติ หรือทำสัญญาเช่ากับผู้รับเหมาก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ (รวมพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากราชการ

“เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การเคหะแห่งชาติได้จัดทำช่องทางลงทะเบียนเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ https://covid.nha.co.th ช่องทางที่ 2 ผ่าน แอปพลิเคชั่น Line ID : @NHA.THAILAND เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าของการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ 4 มาตรการดังกล่าว ตลอดจนใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารของการเคหะแห่งชาติ การติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ การเคหะจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบส่งต่อให้กับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชาวชุมชนการเคหะและผู้ค้าที่ทำมาหากินบนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1615” ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย

No Comments

    Leave a Reply