Daily Archives

21/04/2020

News

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน

21/04/2020

มกอช. หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดขายสินค้าเกษตร ผ่าน DGTFarm.com เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ขณะที่ปธ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสยามทวาร์อู่ทอง ชี้ช่วย […]…