News

ภัยแล้งยังคุกคามในหลายพื้นที่ ชป. ส่งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

21/04/2020

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำตามแผนฤดูแล้งควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติในช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ

กรมชลประทานได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ อาทิ ที่จังหวัดน่าน โครงการชลประทานน่าน ได้ส่งรถบรรทุกน้ำขนน้ำกว่า 60,000 ลิตร/วัน ไปเติมในถังพักน้ำขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง ที่หมู่ 4 ต.สนามคลี อ.เมือง ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี โครงการ-ชลประทานอุทัยธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว 1 เครื่อง ที่อ่างเก็บน้ำแม่ดีน้อย หมู่ที่ 1 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ สำหรับสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม โดยสูบน้ำจากคลองประเเกตเข้าสู่คลองย่อย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ขนน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน รวมทั้งส่งน้ำประปาให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโพธิ์อีก 1 เที่ยว บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,284,000 ลิตร

ด้านจังหวัดชุมพร โครงการชลประทานชุมพร ได้ดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้งพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง เพื่อสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณหนองใหญ่ทางช้าง สูบน้ำลงคลองหัววัง-พนังตัก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ถึงปัจจุบันปริมาณน้ำรวม 36,000 ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply