News

ชป.ร่วมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

20/08/2021

กรมชลประทาน ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) กำหนดแผนปฏิบัติการรองรับอุทกภัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิผล

เช้าวันนี้ (20 ส.ค. 64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ประกอบไปด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง และโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 3 โครงการ อยู่ในระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ นอกจากนี้ กนช. ยังได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมไปถึงการจัดทำแผนรับมือน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้กับประชาชนแม้โครงการยังไม่แล้วเสร็จให้มากที่สุด โครงการจัดหาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตร รอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา และยังได้ร่วมกันพิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ หากดำเนินการทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่มต้นทุนน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออกครบทั้งระบบ สร้างความสมบูรณ์และสมดุลน้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีโครงการสูบผันน้ำจากคลองสะพานแนวที่ 2 จังหวัดระยอง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการทั้ง 3 โครงการ และเตรียมเสนอ กนช.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีแผนขับเคลื่อนโครงการในปี 2565-2567 ซึ่งต้องเสนอต่อ กนช. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ นั้น ประธานในที่ประชุม ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโครงการฯ ในด้านการศึกษา การสำรวจออกแบบ การขอใช้พื้นที่ การจัดหาที่ดิน และแผนก่อสร้าง ทั้งยังกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการในการทำงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

No Comments

    Leave a Reply