News

ชป.เชียงใหม่ เตือนผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำปิง รับมือพายุ “โนอึล”

17/09/2020

กรมชลประทาน พร้อมรับมือพายุ “โนอึล” จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลากระชัง แพสูบน้ำในลำน้ำปิง ระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พายุ “โนอึล” ที่กำลังจะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ส่งผลให้ทางภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยมอบหมายให้ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือพายุ “โนอึล” โดยเฉพาะจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดมีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง
สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 123 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก หากฝนตกลงมาบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสองแห่งในเขตอำเภอแม่แจ่มและอำเภอแม่ออน ที่มีความจุเก็บกักเกินร้อยละ 80 ได้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนแล้ว ยืนยันว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรง

ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงให้อยู่ในเกณฑ์การควบคุม โครงการฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องระบายน้ำท้ายฝายทดน้ำ และประตูระบายน้ำต่าง ๆ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากระชัง ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำ รวมทั้งผู้มีกิจกรรมทางน้ำในลำน้ำปิง เฝ้าระวังและหาแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากระดับน้ำสูงขึ้น โดยเฉพาะแพสูบน้ำ ขอให้ตรวจสอบการยึดโยงแพ ถอดท่อตัวหนอนส่งน้ำ เพื่อไม่ให้แพพลิกคว่ำหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และขอให้ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิด

No Comments

    Leave a Reply