News

ชป.ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.บุรีรัมย์

17/07/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดร่องชักน้ำหนองตาแหลม ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ นายสมชาย อังศิริลาวัลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง นายจักรี ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง พร้อมด้วย นายเดือน บุญครอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบรรยายข้อมูลการดำเนินงานขุดร่องชักน้ำหนองตาแหลม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ณ จุดขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองตาแหลม ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมชลประทานได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนา และร่วมกับชาวบ้านในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อคลุมหน้าดินบริเวณคันคลองที่ได้ทำการขุดลอกร่องน้ำอีกด้วย

สำหรับโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองตาแหลม สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อทำการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการทำนา ทำการเกษตร ฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรจากภัยแล้งและอุทกภัย โดยหนองตาแหลมซึ่งมีเขตติดต่อกับหนองน้ำสาธารณะหนองตลาดและติดกับแม่น้ำมูล ซึ่งแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานใต้ แต่ในระยะ 3 ปี มานี้ ลำน้ำมีสภาพแห้งขอดและตื้นเขินเป็นช่วงๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ กรมชลประทานจึงได้ทำการสำรวจและจัดทำโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองตาแหลม เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จากนั้นรองอธิบดีกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีสูบน้ำบ้านเขว้า ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำของโครงการฝายยางบุรีรัมย์ (บ้านเขว้า) อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝายยางและระบบกระจายน้ำ สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งและระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้โครงการฝายยางบ้านเขว้าสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี สามารถสูบน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 12,910 ไร่ (ในฤดูฝน) และกว่า 4,000 ไร่ (ในฤดูแล้ง) พื้นที่ชลประทาน ในเขต ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ ต.บ้านไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

โดยในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ประสบปัญหาการขาดน้ำอุปโภค บริโภค เนื่องจากเกิดภัยแล้งต่อเนื่อง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปามีปริมาณไม่เพียงพอ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์จึงได้ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการวางท่อส่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง เพื่อผลิตน้ำประปาชั่วคราว นอกจากนี้โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางผันน้ำจากลำปะเทียในช่วงฤดูน้ำหลากระยะทาง 38 กิโลเมตร ไปเติมอ่างเก็บน้ำสนามบิน อ.ประโคนชัย อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมืองบุรีรัมย์ แก้มลิงตามเส้นทางน้ำผ่านสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ตลอดทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกได้มากกว่า 5,000 ไร่ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะสามารถผันน้ำจากจาก ลำมาศ ลำปะเทีย และอ่างฯห้วยสวาย ไปกักเก็บที่อ่างฯจระเข้มาก และอ่างฯห้วยตลาด ตลอดทั้งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ประปาหมู่บ้านในเส้นทางผันน้ำได้อีกด้วย

อนึ่ง อ่างฯห้วยสวาย ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณความจุเก็บกักประมาณ 13.56 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 6,635 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply