News

ชป.ร่วมหาแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งการก่อสร้าง ปตร.บ้านหนองคล้า จังหวัดกำแพงเพชร

27/06/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีความขัดแย้งของเกษตรกร 2 พื้นที่ จังหวัดพิจิตร-กำแพงเพชร กรณีการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหนองคล้า กลางคลอง 1L-MC เร่งหาแนวทางแก้ไขร่วมกันทั้ง 2 จังหวัด

นายบรรจง วงศ์มา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ประตูระบายน้ำบ้านหนองคล้า กลางคลอง 1L-MC วังยาง กม.11+400 ที่หมู่ 1 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการก่อสร้างและใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละ 10 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรมชลประทาน จะเป็นผู้กำหนดและวางแผนบริหารจัดการน้ำ ส่วนการดูแล บำรุงรักษา ทางท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากคลองสายใหญ่วังยาง หรือคลอง MC วังยาง เป็นคลองที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายดุสิต คำศิลา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ร้องทุกข์ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี ชะลอการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองคล้า เนื่องจากเกรงว่า การก่อสร้างประตูน้ำฯแล้วเสร็จจะทำให้น้ำไม่สามารถไหลมาถึงปลายคลองที่ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรได้ เพราะอาคารดังกล่าวมีบานที่สามารถปิด-เปิดได้ ซึ่งปัจจุบันปลายคลองมีน้ำไหลมาน้อยอยู่แล้ว รวมทั้งกล่าวว่าการก่อสร้างระดับอาคารสูงไม่มีการทำประชาคมให้ผู้รับประโยชน์ที่อยู่ด้านท้ายน้ำได้รับรู้ นำมาซึ่งความขัดแย้งของราษฎรทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านหนองคล้า แต่ยังไม่ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหา จึงได้กำหนดให้มีการประชุมอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในเร็ววันนี้ โดยกรมชลประทาน จะเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

No Comments

    Leave a Reply