News

ชป.เผยโครงการฯอุโมงค์แม่งัด – แม่กวงฯ จังหวัดเชียงใหม่ คืบหน้ากว่า 46 %

11/04/2020

กรมชลประทาน เผยความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่(อุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯ) คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 46 หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพน้ำต้นทุนให้กับชาวเชียงใหม่และลำพูน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและยั่งยืน

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่รู้จักกันในชื่อของโครงการอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวงฯว่า ปัจจุบัน (30 มี.ค. 63)โครงการดังกล่าว มีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 46 ของแผนงานทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด–แม่กวงฯ ประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด–แม่กวงฯ สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 12.50 กิโลเมตร ผลความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 25 ของแผนฯ ส่วนสัญญาที่ 2 ความยาวอุโมงค์ประมาณ 10.47 กิโลเมตร มีผลความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 85 ของแผนฯ

อีกด้านหนึ่ง คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 42 ของแผนงาน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1 ความยาวอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 13.60 กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ 58 ของแผนงาน ส่วนสัญญาที่ 2 ที่มีความยาวอุโมงค์ประมาณ 12 กิโลเมตร มีผลการดำเนินงานคืบหน้าร้อยละ 22 ของแผนงาน

“กรมชลประทาน โดยสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวทั้ง 4 สัญญาอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ ซึ่งกำชับให้ผู้รับจ้างรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง จะได้เร่งวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่และลำพูน ที่จะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน” นายประพิศฯ กล่าวในที่สุด

 

No Comments

    Leave a Reply