News

ชป.บริหารจัดการน้ำสู้แล้งให้ชาวเชียงใหม่มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

12/04/2020

ชลประทานเชียงใหม่เผยอำเภอด้านท้ายแม่น้ำปิงเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว ขณะเดียวกันน้ำสำรองเพื่อการประปาในแก้มลิง 7 แห่งและอีก 3 อ่างฯ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 3.7 ล้าน ลบ.ม. คงสำรองไว้ช่วยเหลือในช่วงวิกฤต ส่วนการประปาเชียงใหม่สูบน้ำจากแม่น้ำปิงเสริมการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุโมงค์

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและ แห้งแล้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้บางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งบ้างแล้ว โดยเฉพาะที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ทางด้านท้ายของแม่น้ำปิง ประกอบกับไม่มีประตูระบายน้ำที่ช่วยเก็บกักน้ำเหมือนทางตอนกลางของแม่น้ำปิงไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง โครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำนำน้ำสะอาดเข้าแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านม่อนหิน ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนนั้น กรมชลประทาน ทำการจัดรอบเวรการส่งน้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนรวมทั้งสิ้นกว่า 25 รอบเวร โดยกำหนดมาตรการการจัดสรรน้ำไว้ดังนี้ 1.) งดการส่งน้ำให้พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชที่ไม่อยู่ในแผนการเพาะปลูกที่กำหนดไว้ 2.) ขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการใช้น้ำชลประทานอย่างเคร่งครัด เพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝน และเตรียมพร้อมหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง กรมชลประทาน ยังคงบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในแม่น้ำปิง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด 2 ฝั่งของแม่น้ำปิง ให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด

สำหรับการผลิตน้ำประปาของจังหวัดเชียงใหม่ ทางสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ จำเป็นต้องใช้น้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้เริ่มได้รับผลกระทบ จนต้องสูบน้ำจากแม่น้ำปิง ผ่านโรงสูบน้ำบ้านท่อเข้ามาเสริม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนทางด้านทิศตะวันตกไปจนถึงทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันกรมชลประทาน ได้ทำการสำรองน้ำไว้ในแก้มลิง 7 แห่ง และอีก 3 อ่างเก็บน้ำทางทิศตะวันตกติดคลองชลประทานแม่แตง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาในอนาคต จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันประหยัดน้ำอย่างจริงจังด้วย

No Comments

    Leave a Reply