News

กรมชลฯ เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างต่อเนื่อง

19/11/2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เข้าไปสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งหลังน้ำลด พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ตามนโยบายของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) อาทิ

สำนักงานชลประทานที่ 2
นำรถขุดตีนตะขาบขุดลอก ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม. 0+100 – กม.2+280 ความยาว 2.180 กิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
และ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา กม. 3+390 – กม.4+390 ความยาว 1 กิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านหมาก ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 3
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหน้าประตูทดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ C1 ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดีขึ้น

สำนักงานชลประทานที่ 4
โครงการชลประทานสุโขทัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ บริเวณบ้านหลุม หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านวังครก-วังแดง หมู่ที่ 3 และบริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย

โครงการชลประทานตาก ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกพืช

สำนักงานชลประทานที่ 11
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองนครเนื่องเขต บริเวณตลาดโบราณนครเนื่องเขต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพของการส่งน้ำในคลองให้ไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น

สำนักงานชลประทานที่ 12
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ม.4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหาน้ำท่วม จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลกำจัดวัชพืช บริเวณ คลองส่งน้ำ 1 ขวา จาก กม.20+500 ถึง กม.31+000 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบนำ้ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.อยุธยา เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหาน้ำท่วม จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เข้าไปเร่งระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

No Comments

    Leave a Reply