News

รองอธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

06/12/2020

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ณ แก้มลิงคลองมะหาด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบ ในการนี้ นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายสุรชัย สองสี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

สำหรับโครงการแก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ อันเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้าง แก้ปัญหาช้างป่าเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรและการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรช่วงฤดูแล้ง โดยแก้มลิงคลองมะหาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 มีความจุ 377,270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารทดน้ำ สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนแปลงเกษตรของกรมปศุสัตว์ที่จะเข้ามาดำเนินการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ จากเดิมเกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน ส่งผลให้ช้างป่าเข้ามาทำลายและลักขโมยพืชผลทางการเกษตรกินเป็นประจำ เปลี่ยนเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อและปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อเป็นอาหารของโคเนื้อได้ตลอดทั้งปี อันจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply