PR NEWS

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

04/12/2020

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.. ให้พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย ( ครูบาโต)​ ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง.. รองเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง -​เทพเสด็จฯ วัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร มุทิตาจิต พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

No Comments

    Leave a Reply