News

ชป. เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เร่งระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

04/12/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังภาคใต้ หลังน้ำเริ่มลดลงแล้วในหลายพื้นที่ ระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม เร่งระบายน้ำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด กรมชลประทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปริมาณฝนที่ตกเริ่มลดลง ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังเริ่มลดลงแล้วในบางพื้นที่ โดยที่จังหวัดชุมพร ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม โครงการชลประทานชุมพร ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณถนนกรมหลวงซอย 5 อ.เมืองชุมพร เร่งการระบายน้ำผ่านคลองม่วง ให้ออกสู่ทะเลเร็วที่สุด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงพื้นที่น้ำท่วมขังทั้ง 23 อำเภอ สถานการณ์น้ำในคลองท่าดี และแม่น้ำตาปี มีแนวโน้มลดลง สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 29 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำอีก 22 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่น้ำท่วมรวม 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพัทลุง อ.ป่าบอน อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ตะโหมด อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.ปากพะยูน อ.ป่าพะยอม อ.บางแก้ว และ อ.ศรีบรรพต สถานการณ์น้ำในคลองท่าแค และคลองท่าแนะ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โครงการชลประทานพัทลุง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์อีก 1 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

ด้านจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร อ.หาดใหญ่ อ.รัตภูมิ อ.ระโนด อ.จะนะ อ.สะเดา อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.เมือง และสทิงพระ เนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ และโครงการชลประทานสงขลา ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น 12 เครื่อง เครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์ 3 เครื่อง และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 9 เครื่อง เร่งระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น จังหวัดตรัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.นาโยง อ.เมือง อ.ห้วยยอด และอ.รัษฎา สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานจังหวัดตรัง ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 23 เครื่อง พร้อมติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จังหวัดนราธิวาส ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอบางเจาะ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ และอำเภอสุไหงปาดี สถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โครงการชลประทานนราธิวาส ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 12 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดวโฟวล์อีก 7 เครื่อง เร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือ จากส่วนกลางลงไปเพิ่มเติม เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใด ต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปได้ที่โครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

No Comments

    Leave a Reply