News

ชป.เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่

04/08/2020

ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา (โซนC) และเขตสปก. จัดเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ความจุอ่างประมาณ 7.83 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 6,157 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานรวม 4,925 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติของโครงการที่ใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ หากดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับส่งให้พื้นที่การเกษตร และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภค อีกทั้งสามารถบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก ตลอดจนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ และสามารถยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดอยู่ในโครงการพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินโครงการโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างสูงสุด

 

No Comments

    Leave a Reply