News

ชป.เร่งกำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำแม่น้ำบางปะกง

02/09/2020

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า กว่า 200 คน เรียกร้องให้โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง เปิดบานประตูระบายน้ำ เพื่อระบายผักตบชวา เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรทางน้ำและประกอบอาชีพประมงได้ นั้น

นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทานในการสกัดและจัดเก็บ ซึ่งในแม่น้ำบางปะกง มีเขื่อนทดน้ำบางปะกงเป็นอาคารชลประทานตัวสุดท้าย จึงได้กำหนดให้เป็นจุดสกัดผักตบชวา เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ซึ่งบริเวณหัวงานของโครงการฯ มีพื้นที่มากเพียงพอสำหรับการพักกองผักตบชวา

ปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา(อบจ.) ดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยทำการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวา (Log Boom) เพิ่มแนวกั้นไม่ให้ผักตบชวาเข้าไปติดบานประตูระบายน้ำของตัวเขื่อน พร้อมนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา จนปัจจุบันพบว่าปริมาณผักตบชวาด้านเหนือน้ำมีจำนวนลดน้อยลง สามารถสัญจรทางน้ำได้ตามปกติ มีเพียงบางส่วนที่ติดอยู่ตามริมตลิ่งเท่านั้น ซึ่งจะได้ประสานกับ อบจ. ฉะเชิงเทราและโยธาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรับการสนับสนุนเรือกำจัดวัชพืชเข้ามาร่วมดำเนินการจัดเก็บต่อไป

No Comments

    Leave a Reply