News

หนุนไทยก้าวสู่ความผู้นำในการผลิตน้ำนมคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน

01/04/2021


นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่าง อ.ส.ค.และม.เกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำนมคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เมื่อเร็วนี้

No Comments

    Leave a Reply