News

รองประพิศ ลงพื้นที่จับมือประชาชนร่วมเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยาแก้ขาดแคลนน้ำ 3,450 คน ต้องมีน้ำใช้

30/08/2020

วันนี้  (30 สิงหาคม 2563) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ ตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา เพื่อร่วมหารือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้วยตนเอง และกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการกับพี่น้องประชาชน และให้รับข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาพิจารณาปรับแก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้โครงการที่ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของประชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำกว่า 3,450 คน ให้มากที่สุด อีกทั้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการได้มากกว่า 8,100 ไร่

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า “กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับโครงการฯมาโดยตลอด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้อีกครั้งทำให้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับพี่น้องประชาชน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  ซึ่งเมื่อหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่เห็นตรงกัน จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ต่อเนื่อง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแก่ชุมชนในอนาคต เพราะกรมชลประทานทำเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งนอกจากน้ำแล้วยังเป็นแหล่งอาหารคือปลา และหากประชาชนจะต่อยอดอาชีพก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต”

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ใช้น้ำจากโครงการฝายทดน้ำลำพะยา ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ประมาณ 8,100 ไร่ พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งของราษฎรและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ประมาณ 690 ครัวเรือนหรือ 3,450 คน ทั้งยังสามารถบรรเทาอุทกภัยต่อพื้นที่เพาะปลูกซึ่งอยู่ตอนล่างของพื้นที่โครงการในช่วงฤดูน้ำหลากได้ อย่างไรก็ตามหากโครงการแล้วเสร็จจะยังเป็นแหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

No Comments

    Leave a Reply