News

กรมฝนหลวงเร่งปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนแม่กวง​

28/09/2021

กรมฝนหลวงเร่งปฏิบัติการเติมน้ำเขื่อนแม่กวง​ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งดการทำนาปรัง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯได้ลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนเพียง 53 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 20.4% ของความจุปริมาณน้ำใช้การของเขื่อน ในสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์น้อยเช่นนี้ จึงต้องมีการบริหารจัดการในฤดูแล้งที่จะมาถึง ด้วยการขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา งดการทำนาปรัง นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ไปยังนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เพื่อรับฟังการบริหารจัดการน้ำ โดยที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้จะมีสถานีสูบน้ำเพื่อนำน้ำจากเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเข้าเก็บที่บ่อพักน้ำ ที่มีขนาดความจุ 5 แสน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ำที่ใช้ได้ 4 แสน ลบ.ม. ในกรณีที่บางปีประสบปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทางกรมชลประทานจะผันน้ำจากแม่น้ำปิงมายังแม่น้ำแม่กวง เพื่อสูบเข้าไปใช้ ในการประปา ขณะเดียวกันก็ยังมีการขุดบ่อน้ำบาดาลจำนวน 3 บ่อ เพื่อใช้การด้วย แต่คุณภาพของน้ำบ่อบาดาลต้องมีการบำบัดคุณภาพน้ำก่อนที่จะส่งไปผลิตน้ำประปาใช้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมได้

No Comments

    Leave a Reply