News

กนช. เห็นชอบ ชป. ดำเนินการอ่างฯคลองโพล้และแม่ตาช้าง

28/09/2020

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน 7 คณะ และติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจรฯ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญของกรมชลประทาน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้แผนพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สามารถกักเก็บน้ำได้ 40 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 30,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในเขตอำเภอเขาชะเมา อีกทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากในเขตอำเภอแกลง และเป็นแหล่งน้ำสำรองสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2567 งบประมาณทั้งสิ้น 3,551 ล้านบาท และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ 32 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรได้ 4,775 ครัวเรือน และส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ 17,200 ไร่ ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2565–2568 งบประมาณทั้งสิ้น 1,325 ล้านบาท

 

No Comments

    Leave a Reply