News

มกอช. เปิดระดมความเห็น จัดทำร่างมาตรฐาน“คอกแมว”

10/01/2020

วังส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตแมวมีสุขภาพแข็งแรง ผู้เลี้ยงปลอดภัย พร้อมยกระดับคุณภาพธุรกิจคอกแมว

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดยว่ที่ผ่านมา มกอช. ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ซึ่งอยู่ในระหว่างการประกาศใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติของธุรกิจคอกสุนัขของประเทศต่อไป สำหรับในปี 2563 นี้ มกอช. จะเร่งดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว ให้มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามหลักการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ผลิตแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง และสุขอนามัยดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและลดปัญหาด้านสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติของธุรกิจคอกแมวของประเทศเช่นกัน รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำศูนย์พักพิงแมวที่มีมาตรฐานของประเทศไทย

นางสาวจูอะดี กล่าวว่า ทั้งนี้ การเลี้ยงแมวเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์พบได้ทั่วไปในหลายประเทศทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้นิยมเลี้ยงแมวหลากหลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ประกอบการคอกแมวเพิ่มมากขึ้น และการดำเนินธุรกิจคอกแมวที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังขาดการพัฒนาจัดระเบียบให้เข้าสู่ระบบที่ดี การจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุขภาพแมว สวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญทั้งโรคที่เกิดในแมวเองและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

นางสาวจูอะดี กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว ให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม และนำไปใช้ปฏิบัติได้ มกอช. จึงได้จัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวขึ้น ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวโดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายจำเรือง พานเพียรศิลป์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และนายตันติกร รุ่งพัฒนะ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ร่วมผู้อภิปราย

การระดมความเห็นครั้งนี้ นับว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้มาตรฐานอยู่ในแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้มาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีความเหมาะสม ก่อนที่จะนำมาตรฐานเสนอคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งมีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเป็นมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไปเลขาธิการ มกอช. กล่าว

No Comments

    Leave a Reply