News

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

28/08/2020

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์และผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย จากนั้นองคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ พร้อมพบปะราษฎรในพื้นที่

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองตะกั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำชนิดเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zoned Type Dam) จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศและจากการตรวจสอบในภาคสนาม พบว่า สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่รับประโยชน์มีสภาพเป็นลูกคลื่น สลับลูกเนินสลับที่ราบ ซึ่งเหมาะสมกับระบบส่งน้ำชลประทานชนิดระบบท่อส่งน้ำ โดยแนวท่อส่งน้ำจะพิจารณาวางไปตามแนวถนนเดิม ซึ่งจะทำให้ไม่กระทบกับที่ดินของราษฎร อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำในพื้นที่ที่สูงกว่าท่อส่งน้ำได้ เนื่องจากส่งน้ำด้วยระบบแรงดัน จากการวางแนวท่อส่งน้ำทำให้สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ 16,475 ไร่ คลอบคลุม 9 หมู่บ้านในตำบลหนองธง และ 1 หมู่บ้านในตำบลคลองใหญ่ มีความยาวท่อส่งน้ำรวมประมาณ 37.20 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ชลประทานฤดูฝน 11,600 ไร่ ฤดูแล้ง 2,600 ไร่ และสามารถส่งน้ำให้ด้านอุปโภค-บริโภค ในตำบลหนองธงและคลองใหญ่ได้ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ หากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วฯ จะมีความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค 2,090 ครัวเรือน นำน้ำไปใช้ในระบบประปาภายในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน 11,600 ไร่ นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ จากนายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำในจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่บ้านโหล๊ะหาร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีความจุ 20.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำปัจจุบัน 9.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโครงการประตูระบายน้ำคลองป่าบอน พื้นที่ชลประทาน 29,774 ไร่ โครงการฝายคลองป่าบอน พื้นที่ชลประทาน 6,799 ไร่ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก อุปโภค บริโภค เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์ บรรเทาอุทกภัย ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

จากนั้น องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมีกลุ่มราษฎรในพื้นที่นำมาจัดแสดง และได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ภายในบริเวณพื้นที่โครงการฯ

No Comments

    Leave a Reply