News

ชป. วางแผนต่อยอดพัฒนาศูนย์กำจัดผักตบชวาอย่างครบวงจร ในพื้นที่ภาคกลาง

26/09/2020

 


วันนี้ (26 ก.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารชลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดกองผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา (จุดที่ 3) มีพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ ซึ่งเป็นจุดที่มีความพร้อมในการใช้เป็นจุดกองผักตบชวาและวัชพืชหลังจากตักขึ้นจากน้ำแล้ว ก่อนที่จะนำไปแปลงสภาพต่อไป ตามแนวทางของ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ทั้งนี้ ได้วางแผนต่อยอดที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์กำจัดผักตบชวาอย่างครบวงจรในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อใช้ประโยชน์จากผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้อีกด้วย

No Comments

    Leave a Reply