News

ชป.ชี้แจงกรณีการจ่ายค่าชดเชยที่ดิน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

22/08/2020

กรมชลประทานชี้แจงกรณีที่พระครูสุนทรวรปัญโญ (เกลี้ยงดี) เจ้าอาวาสวัดแม่แคม หมู่ที่ 7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ โดยขอให้พนักงานสอบสวนช่วยติดตามสอบถามไปยังกรมชลประทาน กรณีค่าเวรคืนที่ดินของวัดที่ยังไม่ได้รับจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ กรมชลประทานว่าจ้าง บริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่ ก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ กจ.23/2562 (สพด.) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เริ่ม 21 มีนาคม 2562 ครบ 4 ธันวาคม 2564 อายุสัญญา 990 วัน ราคางานตามสัญญา 273,880,170.15.- บาท ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าร้อยละ 34 ด้านการจัดหาที่ดินพื้นที่ทั้งหมด 843-0-05 ไร่ แบ่งเป็น โซน C จำนวน 50-2-00ไร่, โซน E จำนวน 741-2-53 ไร่, สปก.จำนวน 11-0-84 ไร่, และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี 2484 จำนวน 35-3-80 ไร่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่ของวัดและธรณีสงฆ์ที่ถูกเขตชลประทานมีจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดค่าชดเชยและค่ารื้อย้ายที่ดิน ดังนี้ ค่าชดเชยที่ดิน จำนวน 280,000.- บาท และค่ารื้อย้ายทรัพย์สิน จำนวน 270,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 550,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนค่าชดเชยของสำนักกฎหมายและที่ดิน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเจ้าอาวาสได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนิน การผาติกรรมที่ดินธรณีสงฆ์ของกรมชลประทานแล้ว

No Comments

    Leave a Reply