News

คปก. หารือแนวทางปรับปรุง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

22/08/2020


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบ ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (รมช.กษ.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งน้ำและปัจจัยต่าง ๆ อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้ ส.ป.ก. เสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่เกษตรกรรม พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการลดความเลื่อมล้ำทางสังคม และช่วยเหลือผู้ไร้ที่ทำกินได้เพิ่มขึ้น

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลก แต่ก็ยังพบปัญหาการทำผิดกฎหมายและระเบียบของ ส.ป.ก. และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ ส.ป.ก.เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ
จึงได้ระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งจากสำนักกฎหมาย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และปฏิรูปที่ดินจังหวัด ตลอดจนนักกฎหมายชั้นแนวหน้าของกรม เพื่อหารือและเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบกพร่องบางประการของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการกำหนดพื้นที่ชุมชน กิจการในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน และการจัดเก็บรายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมไปถึงประเด็นการแก้ไขกฎหมายและระเบียบ (ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการแก้ไขระเบียบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เอื้อต่องานพัฒนา รวมไปถึงเรื่องการให้บริการต่าง ๆ ของ ส.ป.ก. ผ่านระบบออนไลน์

นอกจากนี้ ที่ประชุม คปก. ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้ที่ดินแปลงเกษตรกรรม เพื่อการศาสนาจำนวนเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ สำหรับการจัดตั้งศาสนสถานตามประเพณีนิยมแห่งท้องถิ่น ตลอดจนกิจการเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และอนุมัติงบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 5 โครงการ วงเงิน 95 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบแผนงานโครงการปี 2564 ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐาน การพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเงินกองทุนฯ ไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของ ส.ป.ก. ครั้งนี้ ต้องยึดหลักพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจตนารมณ์ของการก่อเกิดของ ส.ป.ก. เป็นหลัก เพื่อกำหนดรูปแบบ ทิศทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ส.ป.ก.ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ ส.ป.ก.สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินให้เดินหน้าไปอย่างเข้มแข็งต่อไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

No Comments

    Leave a Reply