News

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่พบชาวบ้านเขาชะเมา เตรียมเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ควบคู่การชดเชยที่ดินอย่างเป็นธรรม

21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง โดยมี นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยสนับสนุนให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยเร็วที่สุด ณ หอประชุมอบต.เขาชะเมา จังหวัดระยอง


ทั้งนี้ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ยังได้เปิดเผยการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ ว่า “ที่ผ่านมาสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดระยองได้ทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวบ้านและเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ของ อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา และ อำเภอวังจันทร์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทำให้น้ำในห้อยคลองบึงต่างๆ ที่เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเกษตรแห้งขอด ส่งผลถึงการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการบริโภค ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านเรียกร้องให้กรมชลประทานช่วยดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้อย่างเร็วที่สุด เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ไว้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการกระชุมร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ครั้งนี้นั้น จะช่วยสร้างเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้ราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนรับทราบรายละเอียด ผลประโยชน์ของโครงการ และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น และถือเป็นสร้างความมั่นใจในการจัดการเรื่องค่าชดเชยที่ดิน ซึ่งจะต้องเป็นธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด เพื่อให้อ่างเก็บน้ำคลองโพล้เป็นอ่างเก็บน้ำของประชาชน เพื่อประชาชน และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างสูงที่สุด” นายประพิศ กล่าว

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นเขื่อนดินประเภทแบ่งโซน (Zone Type Dam) มีความยาว 1,680 เมตร สูง 17 เมตร และเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ 2 แห่ง มีความจุของอ่างเก็บน้ำ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 30,000 ไร่ ใน 5 ตำบลของอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก เป็นแหล่งประมง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกรมชลประทานมีแผนที่จะเตรียมความพร้อมในปี 2563-2564 และเริ่มก่อสร้างในปี 2565 แล้วเสร็จในปี 2567

No Comments

    Leave a Reply