News

กรมหม่อนไหมเร่งยกเครื่องคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมไทย เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและในตลาดโลก

21/01/2021

กรมหม่อนไหมรุกหนัก ผนึกความร่วมมือ มกอช. เร่งยกเครื่องคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าหม่อนไหมครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ พุ่งเป้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าหม่อนไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า สินค้าหม่อนไหมเป็นผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ต้องมีการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมไทยนั้น มีคุณภาพและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช้านาน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตสินค้าหม่อนไหมให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าหม่อนไหมในระดับนานาชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

กรมหม่อนไหมได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม โดยมีแนวทางหารือเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมที่มีอยู่เดิม และจัดทำมาตรฐานสินค้าหม่อนไหมเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาความร่วมมือในการทบทวนและจัดทำมาตรฐานหลายเรื่อง ได้แก่ การจัดทำมาตรฐานสินค้าหม่อนใบเพื่อผลิตเป็นพืชอาหารสัตว์ มาตรฐานสินค้ารังไหมอุตสาหกรรมรังขาว มาตรฐานดักแด้ไหม และการทบทวนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทั้งหม่อนใบและหม่อนผลสด พร้อมทั้งจะมีการกำหนดวิธีการทดสอบผ้าไหมแท้ตามมาตรฐาน และ มกอช. ยังมีเผนที่จะให้ความร่วมมือในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่อง GAP/GMP และอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ กรมหม่อนไหม และ มกอช.ยังมีแผนร่วมกันขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและรณรงค์ในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต

“ความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและ มกอช.ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกมิติสำคัญในการพัฒนาและเร่งยกระดับและควบคุมสินค้าหม่อนไหมให้มีคุณภาพมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมหม่อนไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต โดยความร่วมมือยังต่อเนื่องไปถึงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม รณรงค์ในเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพทางการตลาดให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดในประเทศและในตลาดโลกต่อไปด้วย” อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

No Comments

    Leave a Reply