News

ชป.เร่งแก้ไขปัญหาน้ำในคลองระบายน้ำที่ 26 จ.พระนครศรีอยุธยา เน่าเสีย

21/03/2020

จากกรณีมีการนำเสนอข่าว ปลาสวาย ปลาบึก ปลาเทโพ ปลากาย นับแสนลอยตายแล้วกว่า 3 พันตัว บริเวณหน้าวัดธรรมจริยา อ.วังน้อย และยังตายเพิ่มไม่หยุด นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม พระภิกษุสงฆ์จากวัดธรรมจริยา และราษฎรในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำในบริเวณวัดธรรมจริยา พื้นที่ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ มีมติให้หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดที่เกิดปัญหาน้ำเสีย เพื่อทำการสูบน้ำเสียออกจากคลองระบายลงสู่พื้นที่การเกษตรฝั่งขวาของคลองระบายน้ำที่ 26 ซึ่งไม่ได้ทำการเพาะปลูกพืช และให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ พิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งขวาของคลองระพีพัฒน์แยกตก เพื่อสูบน้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกตกมาเติมในคลองระบายน้ำที่ 26 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียดังกล่าว

No Comments

    Leave a Reply