Daily Archives

18/03/2020

News

เกษตรฯ ย้ำ เฝ้าระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ต่อเนื่อง แนะใช้ แมลงหางหนีบช่วยควบคุม

18/03/2020

การควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในช่วงปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ประสบความสำเร็จมาก เนื่องจากมีการเฝ้าระวังรวมถึงการควบคุมตามมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งเตือนเกษตรกร และ ให้ความรู้ในการป […]…