Daily Archives

11/03/2020

News

ชป.ติดตามการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

11/03/2020

กรมชลประทาน เร่งแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน เกิดชำรุดไม่สามารถใช้การได้ พื้นที่ ต.ไร่โคก จ.เพชรบุรี บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนาของชาวนา วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายมนัส สุดพ […]…