News

ชป.จัดปฐมนิเทศโครงการฯปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างฯ

20/08/2020

กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้าง ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หวังบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องขวัญเมือง โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้าง ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงข้อมูลต่างๆในการดำเนินการโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ ลักษณะและรายละเอียดของโครงการฯ รวมไปถึงผลประโยชน์ของโครงการฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมกันนี้ยังรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการฯร่วมกันต่อไป


สำหรับโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่มักจะประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น โดยสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มขึ้นจาก 52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ช่วยลดปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ถึงร้อยละ 50 ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยได้อีกด้วย


ทั้งนี้ในช่วงบ่าย รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโซนที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่จากคลองพระยาบรรลือถึงคลองพระพิมล ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ


ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินการใน 7 โซน โดยในโซนที่ 5 มีแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 4 รายการความยาวรวม 86.595 กิโลเมตร ประกอบด้วย คลองขุนศรี คลองญี่ปุ่นใต้ คลองลากฆ้อน (ช่วงบนและช่วงล่าง) และคลองขุดใหม่ ส่วนที่ 2 คือ งานปรับปรุงออกแบบอาคารบังคับน้ำ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำคุณพระประชาศรัย ประตูระบายน้ำปลายคลองลากฆ้อน ประตูระบายน้ำปากคลองขุดใหม่ ประตูระบายน้ำกลางคลองขุดใหม่ และประตูระบายน้ำปลายคลองขุดใหม่

No Comments

    Leave a Reply