News

คนไทยสุขภาพดีแน่!! เกษตรฯ มีข้าวคุณภาพปลอดสาร เดินหน้าเชื่อมกลไกตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GPA ครบวงจร ฉลุยล็อตแรก เอกชนตกลงซื้อขายกับกลุ่มเกษตรกรเกือบ 6 พันตัน

13/06/2019

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GPA ครบวงจร ณ กรมการข้าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2562/63 โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มีกิจกรรมหลักเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GPA ครบวงจร ด้านการผลิต ปีการผลิต 2562/63 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1.การรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าว การจับคู่ธุรกิจ และการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน -10 สิงหาคม 2562 2.การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวต้องรับซื้อผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (นาปี) จากกลุ่มเกษตรกร ในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 และ 3.การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าว

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561/62 ผู้ประกอบการได้มีการรับซื้อข้าวที่เกษตรกรนำมาขายตามที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ไว้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงฯ แบ่งเป็น 1.ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวอินทรีย์ จำนวน 20 ราย มีการรับซื้อผลผลิตข้าวจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีปริมาณซื้อข้าวอินทรีย์ 3,212.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของปริมาณข้าวที่ทำ MOU และ 2.ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าว GAP จำนวน 8 ราย มีการรับซื้อผลผลิตข้าว จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 โดยมีปริมาณซื้อข้าว GAP 2,364.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของปริมาณข้าวที่ทำ MOU

No Comments

    Leave a Reply