News

มกอช. ผุดโครงการ “โรงอาหารปลอดภัย Q canteen” สร้างการตระหนักรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการบริโภคอาหารปลอดภัย นำร่อง 3 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และและปริมณฑล

18/08/2020

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (Q Canteen) เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภค พร้อมมอบป้าย Q Canteen โรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ให้แก่โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนางสาวจิตสุภา โตตาบ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กล่าวว่า มกอช. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบภารกิจด้านการมาตรฐาน ได้มีการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารศึกษา และสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการผลิตและการบริโภคอาหาร ที่ปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หรือ Q Canteen ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภค โดยเชิญชวนให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร่วมจัดทำโครงการโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามความสมัครใจ ซึ่งโรงเรียนเอกชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำหน้าที่สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน ให้เข้าใจในเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย และจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัย Q canteen เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบอาหารปลอดภัย

ด้านนายกฤษ อุตตมะเวทิน กล่าวว่า มกอช. ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นำร่อง ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมโรงอาหารปลอดภัย Q Canteen จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนสมาคมสตรีไทย และโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ นำร่อง 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย มกอช. จะส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลือกใช้วัตถุดิบสินค้า Q หรือ GAP สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองต่างๆ หรือสินค้าตามสอบย้อนกลับได้ เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโรงอาหารในสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ไข่ ไก่ ผัก ปลา และเนื้อสัตว์ พร้อมสนับสนุนรายชื่อแหล่งผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้า Q หรือ GAP รวมทั้งเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษาและอาหารปลอดภัย ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP สินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหาร โดยการค้าเป็นวัตถุดิบในโรงอาหารของโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งคาดหวังว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างการตระหนักรู้ด้านอาหารปลอดภัยผ่านไปยังครอบครัว และปลูกฝังการเป็นผู้บริโภคอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ขณะที่นางสาวจิตสุภา โตตาบ กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ ทาง มกอช. ได้เห็นศักยภาพของโรงเรียน และคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่า จะเป็นการดีมากหากเราสินค้าที่มาจาก Q Canteen โดยจากที่ได้ศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Q Canteen ได้เห็นกระบวนการตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การคัดสรร ผัก สินค้าทางการเกษตร จนถึงการขนส่งถึงมือผู้บริโภค ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่มาจาก Q Canteen มีความปลอดภัยอย่างสูง และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้

“จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนของเรา และสามารถที่จะตอบกับผู้ปกครองได้ว่า อาหารที่นักเรียนได้ทานในโรงเรียน มีความปลอดภัย 100%”

No Comments

    Leave a Reply