News

ชป. ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง

13/04/2020

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำตามแผนฤดูแล้งควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กรมชลประทาน ได้วางมาตรการในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้ พร้อมไปกับการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่ ต.ออนกลาง อำเภอแม่ออน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคไปแล้วกว่า 30,000 ลิตร โดยจะดำเนินการช่วยเหลือไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝน ที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการชลประทานพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขอมตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม พร้อมขอความร่วมมือกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรงดสูบน้ำทำการเกษตร แต่หากจำเป็นต้องสูบน้ำควรใช้เพื่ออุปโภคบริโภคเท่านั้น

ด้านจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 เพิ่มเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ไปลงแม่น้ำบางขาม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยได้เริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่ 26 มี.ค. 63 วันละประมาณ 50,000 ลบ.ม. ซึ่งการเพิ่มเครื่องสูบน้ำครั้งนี้จะช่วยให้ที่สูบน้ำได้มากขึ้นไม่น้อยกว่า 70,000 ลบ.ม./วัน ช่วยให้น้ำไหลไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น
ที่จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ไปติดตั้งในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าสู่คลองหาดยางส่งไปให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในเขตชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ส่งรถบรรทุกน้ำชลประทาน บริการประชาชน สนับสนุนน้ำประปาหมู่บ้านปริมาณ 12,000 ลิตร เนื่องจากไม่สามารถทำการสูบน้ำดิบมาทำน้ำประปาได้ให้กับพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านขอนขวาง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply