News

ชป. เดินหน้าจัดการน้ำอย่างเคร่งครัด วอนทุกฝ่ายช่วยกันประหยัดให้มากที่สุด

10/04/2020

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมวอนทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดแล้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(10 เม.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 37,253 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 13,551 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,065 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 36 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 2,369 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศ ปัจจุบัน (10 เม.ย. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว 15,169 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 86 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,072 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนจัดสรรน้ำฯ ที่วางไว้

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทาน ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรวม 50 จังหวัด 145 อำเภอ 229 ตำบล 483 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีพื้นที่ขาดแคลนน้ำด้านการอุปโภคบริโภค จำนวน 55 แห่ง ส่วนพื้นที่เกษตรที่ขาดแคลนน้ำมีจำนวน 49 แห่ง กรมชลประทาน ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 58 คัน (รวมปริมาณน้ำสะสมประมาณ 14 ล้านลิตร) เครื่องสูบน้ำ จำนวน 322 เครื่อง (รวมปริมาณน้ำสะสมประมาณ 81 ล้าน ลบ.ม.) เครื่องจักรสนับสนุนอื่นๆ จำนวน 134 หน่วย นอกจากนี้ ยังดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตประปาอีก 37 แห่ง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมจัดสรรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดด้วย หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply