News

ชป.ไม่หยุด! ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

10/04/2020

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรบางพื้นที่

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นั้น กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำตามแผนฯที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่ อาทิ ที่จังหวัดชัยนาท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา- ท่าโบสถ์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พื้นที่หมู่ 10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณสะพานพระยาบรรลือ ตําบลบางตาเถร อําเภอสองพี่น้อง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นด้วยที่จังหวัดพัทลุง โครงการชลประทานพัทลุง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ในเขตพื้นที่บ้านม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนทิ้งช่วง
ที่จังหวัดนราธิวาส โครงการชลประทานนราธิวาส ได้ทำการขุดลอกตะกอนทรายบริเวณฝายทดน้ำบ้านอูยิ ในพื้นที่ของโครงการฝายทดน้ำบ้านอูยิอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอูยิ หมู่ 4 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ซึ่งฝายแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของหมู่บ้าน สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

No Comments

    Leave a Reply