News

ชป.เร่งโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช ย้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วมเมืองนครฯ

09/12/2020

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังการจัดหาที่ดินรุดหน้าแล้วกว่าร้อยละ 70 คาดปีงบประมาณ 2564 หากงานจัดหาที่ดินได้ครบ จะเร่งงานก่อสร้างให้เสร็จภายใน 6 ปีตามแผนที่วางไว้

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดจากปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก บ้านเรือน ตลอดจนชีวิตทรัพย์สินของราษฎร และทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบเหตุดังกล่าว มีลำน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผ่านตัวเมืองหลายสาย เมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราชจะมีน้ำปริมาณมากในคลองต่างๆ ไหลผ่านตัวเมือง และระบายลงสู่ทะเลไม่ทัน จึงเกิดการไหลท่วมตัวเมืองเป็นประจำทุกปีเนื่องจากลำคลองมีขนาดเล็กจากการบุกรุกและมีสภาพตื้นเขิน

สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอได้แก่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง และตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ลักษณะของโครงการฯจะเป็นการดำเนินการงานขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ 3 สาย ความยาวรวม 18.64 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สามารถระบายน้ำได้ 650 – 750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที งานปรับปรุงคลองวังวัว ความยาว 590 เมตร พร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ 850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และงานปรับปรุงคลองหัวตรุด ความยาว 1,190 เมตร พร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากนี้ ยังจะดำเนินการงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำอีก 7 แห่งด้วย

โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินตามแผนของโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบันปี 2563 สามารถจัดหาที่ดินและปักหลักเขตไปแล้ว 1,712 แปลง จากเนื้อที่ทั้งหมด 1,770 แปลง(จำนวน 2,616 ไร่) ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนแล้ว 1,208 แปลง(จำนวน 1,751 ไร่) หรือกว่าร้อยละ 66 ของเนื้อที่ทั้งหมด โดยภายในเดือนธันวาคม 2563 นี้ จะดำเนินการจ่ายค่าทดแทนที่ดินอีก 161 แปลง เนื้อที่ 183 ไร่ และมีความพร้อมที่จะจ่ายค่าทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือ ซึ่งขั้นตอนในการจัดหาที่ดินนั้น จะต้องใช้ระยะเวลานานเนื่องจากปัจจัยประกอบในหลายด้านรวมทั้งข้องกับเอกสารจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากในการดำเนินการ

สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ ปัจจุบันในส่วนของงานที่กรมชลประทานดำเนินการเอง 3 งาน ได้แก่ งานเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำคลองหัวตรุด มีคืบหน้าร้อยละ 38 งานประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด ช่วงกม.0+215 คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 59 และ กม.9+200 คืบหน้าไปแล้วร้อยละ 60 ส่วนงานก่อสร้างคลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ กรมชลประทานได้จ้างเหมาดำเนินการ แยกเป็นงานจ้าง 3 สัญญาด้วยกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดหาที่ดินและส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินงานโครงการฯ

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 6 ปี ตั้งแต่ ปี 2561 – 2566 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่รับประโยชน์สองฝั่งคลอง 17,400 ไร่ สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช และลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง คิดเป็นครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้งได้มากถึง 5.50 ล้านลูกบาศก์เมตร.

ทั้งนี้กรมชลประทานขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานของโครงการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช อย่างแท้จริง ซึ่งความสำเร็จของโครงการจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

No Comments

    Leave a Reply