News

กรมหม่อนไหมเปิดเวทีประชุมวิชาการหม่อนไหม ปี 64 

09/07/2021

นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านหม่อนไหม พัฒนางานด้านวิชาการของบุคลากรกรมหม่อนไหม เผยแพร่ผลงานวิชาการของกรมหม่อนไหม ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม และสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพหม่อนไหม  ในปีนี้กรมหม่อนไหมได้จัดประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2564  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม ชั้น 1 กรมหม่อนไหมขึ้น

สำหรับการประชุมดังกล่าว   กรมหม่อนไหมได้จัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ทั้งผลงานวิชาการที่ดำเนินการโดยบุคลากรของกรมหม่อนไหม และผลงานวิชาการที่บุคลากรของกรมหม่อนไหมร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น ทั้งส่วนราชการอื่นหรือมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และในระดับเกษตรกร เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหมให้ครอบคลุมทุกสาขา สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมของประเทศ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการด้านหม่อนไหมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมหม่อนไหมได้งดการจัดประชุมวิชาการหม่อนไหม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ การขยายพันธุ์หม่อนพันธุ์สกลนคร 85 โดยวิธีการปักชำกิ่งแขนงด้วยวิธีการดัดแปลงบรรยากาศแบบควบแน่น การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการสาวไหมป่าอีรี่ร่วมกับเครื่องสาวไหมขนาดเล็ก ฟิล์มโปรตีนและคุณลักษณะฟิล์มโปรตีนที่ได้จากเศษเหลือกระบวนการผลิตเส้นไหม การพัฒนาเครื่องสางไหมและเครื่องตีเกลียวเส้นไหมสำหรับไหมอีรี่ เป็นต้น ซึ่งกรมหม่อนไหมจะนำผลงานวิจัยมาพัฒนาสู่การใช้งานจริงและถ่ายทอดให้เกษตรกรต่อไป

No Comments

    Leave a Reply