Daily Archives

11/07/2021

News

อธิบดีฯประพิศ ขานรับมาตรการ กษ. สั่งเข้มคุมการระบาดของโรคโควิด 19

11/07/2021

กรมชลประทาน สั่งให้เจ้าหน้าที่ WFH 100% ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ และ ศบค. โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ปฏิบัติงาน   นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 กระจายออกไปเป็นวงกว้าง จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ศบค. อย่างเคร่งครัด เบื้องต้นให้หน่วยงานในสังกัดปรับแผนการปฏิบัติงาน…