Daily Archives

15/07/2021

News

” ธรรมนัส จับมือ อัครา ปาคนพะเยาปิ๊กบ้าน”

15/07/2021

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ซึ่งเป็นผลให้ทั้งโรงพยายาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ไม่เพียงพอในการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเข้ารักษาในสถานพยาบาล ตกค้างอยู่ในที่พักอาศัยเดิมร่วมกับสมาขิกในครอบครัวซึ่งก็สุ่มเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดไ้ด้อีกด้วยในการนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงหารือกับ นายอัครา พรหมเผ่า นายก องค์การบริหารส่งหวัดพะเยา ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดพะเยาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่อื่นๆ ที่ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 แล้วยังไม่ได้รับการรักษาในสถานพยาบาล…