Daily Archives

06/07/2021

News

 “มนัญญา”หนุนผลักดัน“ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง” 

06/07/2021

หลังจากเร่งรัดให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm)ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนั้น  ล่าสุดโครงการดังกล่าวเตรียมเปิดบริการให้เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึก […]…