Daily Archives

09/07/2021

News

ชป.เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากในหลายพื้นที่ จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย

09/07/2021

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าประจำยังจุดเสี่ยงต่างๆ และตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งาน หลังกรมอุตุนิยมวิ […]…