News

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มดีขึ้น หลังฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำไหลลงอ่างฯ เพิ่มมากขึ้น

08/08/2020

จากผลของอิทธิพลพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลดีให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง ด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำไหลลง 4 เขื่อนหลัก เพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน (7 ส.ค. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศรวมกัน 32,807 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 9,130 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 18 ของความจุน้ำใช้การ ในส่วนของ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกัน 7,898 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 32 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้รวมกัน 1,202 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 7 ของความจุน้ำใช้การ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมทั้ง 4 อ่างประมาณ 699.71 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ หลังได้รับอิทธิพลของพายุ “ซนิลากู” (ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ส.ค. 63) พบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมกันประมาณ 1,570 ล้าน ลบ.ม. แบ่งออกเป็น ภาคเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 819 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 149 ล้าน ลบ.ม. ภาคกลาง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 0.63 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 346 ล้าน ลบ.ม. ภาคตะวันออก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 27 ล้าน ลบ.ม. และภาคใต้ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ 227 ล้าน ลบ.ม. ด้าน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไหลงลงอ่างฯบ้างแต่ยังไม่มากนัก ยกเว้นเขื่อนสิริกิติ์ โดยที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 170.39 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 489.65 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 39.22 ล้าน ลบ.ม. และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวม 0.45 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนที่ไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีกว่าเขื่อนอื่นๆ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณน้ำเก็บกัก 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กรมชลประทาน จะเน้นเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้ได้มากที่สุด โดยให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกลงมา พร้อมกันนี้ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตร

No Comments

    Leave a Reply