News

กิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง นำเสนอฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ในโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำฯ พื้นที่ภาคเหนือ

07/08/2020

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี พ.ศ.2564 นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการกิ่วลม-กิ่วคอหมา และเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จังหวัดลำปาง

ในการนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรที่มีต่อเจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ถึงการปฏิบัติงาน โดยใช้ขั้นตอนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วนคือ เขื่อนกิ่วลม สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2515 ปิดกั้นลำน้ำวัง ที่ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเก็บกักน้ำ 106 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนกิ่วคอหมาสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.2551(หัวงานเขื่อน) ปิดกั้นลำน้ำวัง ที่บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งตั้งอยู่เหนือน้ำจากเขื่อนกิ่วลม 55 กิโลเมตร เก็บกักน้ำ ที่ระดับปกติ 170 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และ สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 209 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 146,858 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 94,826 ไร่ แบ่งเป็นฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาได้ 4 ฝ่าย

สำหรับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ที่ 1 บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ และดูแลบริหารจัดการน้ำ จำนวน 18 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ตำบลบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา และตำบลทุ่งฝาย มีการจัดสรรบุคลากรประจำโซนแต่ละกิโลเมตร โดยการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 6 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 6 กลุ่ม กลุ่มพื้นฐาน 82 กลุ่ม พร้อมด้วยอาสาสมัครกรมชลประทาน ทำหน้าที่ในการพูดคุย ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกรมชลประทาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 14,648 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 10,503 ไร่ จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณแปลงนาของเกษตรกร ซึ่งเห็นได้ว่ามีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมได้ดี

ทั้งนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานที่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันดูแลการบริหารจัดการน้ำทางด้านต้นน้ำได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำ เพราะเหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือน ที่เขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา จะรองรับปริมาณน้ำฝนสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ การเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมชลประทาน ที่มุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา สู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกรมชลประทาน ทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

No Comments

    Leave a Reply